เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายถวิล ยี่สุ้นแสง

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

บริการของเรา

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0019/ ว 0036 ลว. 10 เม.ย.63 เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า

จัดซื้อจัดจ้าง