โครงสร้าง/บุคลากร

นายประทีป ผลเกตุ

พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว

นายสยัมภู แพงจันทร์

หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายธงชัย ครุฑแสน

หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ

หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี

หน.ฝ่ายอำนวยการ

(Visited 1 times, 1 visits today)