ที่  สก 0019/ว 013 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่ สก 0019/ว 013 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

26 กุมภาพันธ์ 2562 /

15:49 น. /

ดาวน์โหลด