เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2562 การจ้างพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

07 พฤษภาคม 2562 /

15:32 น. /

ดาวน์โหลด