คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2562 การจ้างพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

(07/05/2562)