News and Event

นายมงคล ปัตลา

พัฒนาการจังหวัดสระแก้วสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว

Provincial Community Development Office of Sa Kaeo

Community Development Department

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

One Tambon One Product

District Community Development Office News