ร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์

คำสั่งและคู่มือเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนการร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————-

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

————————————————————————————————————————————————————-
“พช.สระแก้ว อบรมบุคลากรในสังกัดและด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ”
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว นำโดย นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และกิจกรรมริเริ่มระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบโดยการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และได้รับเกียรติจาก นางสาวศรศศริรัตน์ ชาวกัณหา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว และ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สระแก้ว มาเป็นวิทยากรการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและเครือข่าย ผู้นำ กลุ่ม/องค์กร ในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับภาคประชาชนด้านความโปร่งใส การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยมี กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 60 คน องค์กรภาคประชาชนประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรี คณะกรรมการกองทุน กข.คจ. คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อาสาพัฒนาชุมชน อำเภอละ 9 คน รวมทั้งสิ้น 141 คน
ในการนี้ นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมประกาศเจตนารมณ์ การทำงานอย่าง สุจริต โปร่งใส พัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปี 2565 และร่วมถ่ายภาพเพื่อแสดงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(Visited 1 times, 1 visits today)