“ผู้ว่าฯ สระแก้ว เดินหน้าพร้อมลุยปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหาร สู้ COVID-19”

ผู้ว่าฯ สระแก้ว เดินหน้าพร้อมลุยปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหาร สู้ COVID-19
วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดสวนข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปลูกผักสวนครัว ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมถึง นายนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ทั้ง 2 ท่าน และนางแก้วจิต มากปาน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ร่วมปฏิบัติการเปิดสวนหลังบ้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ลุยปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อมุ่งหวังเป็นตัวอย่างของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) สู่การส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ 9 อำเภอ ร่วมปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ส่วนราชการและเครือข่ายที่เข้าร่วมปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว ประกอบด้วย เกษตรจังหวัดสระแก้วและทีมงาน ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานฯ ผอ.วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราขภัฎวไลยองกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอวัฒนานคร และผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว นำโดย นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันขับเคลื่อนและส่งเสริมกิจกรรม ทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 คือ “จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน” ซึ่งจะกำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ทุกคน ตั้งแต่ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ ตลอดจน พัฒนากร และบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ทุกคน ร่วมปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนและสร้างกระบวนการเรียนรู้ในระดับบุคคล ก่อนลงไปส่งเสริมให้ประชาชน ต่อไป
กิจกรรมที่ 2 คือ “ผู้นำต่อทำก่อน” โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้
กิจกรรมที่ 3 คือ การผนึกกำลัง ตั้งระบบทำให้ครบวงจร โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน วางแผนการขับเคลื่อนร่วมกัน ตั้งชุดปฏิบัติการหมู่บ้าน แบ่งหน้าที่ติดตาม
กิจกรรมที่ 4 คือ การส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน โดยทีมปฏิบัติการหมู่บ้านจะลงพื้นที่แนะนำและกระตุ้นการปฏิบัติ ซึ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง และทีมปฏิบัติการจะมีการเยี่ยมเยือนเป็นประจำแบบเดินเคาะประตูบ้าน
กิจกรรมที่ 5 คือ การสร้างเครือข่ายขยายผล โดยการเชื่อมโยงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมล็ดพันธุ์ / ต้นกล้า ในชุมชน การรวมกลุ่มนำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคเพื่อแบ่งปัน แปรรูป และจำหน่าย
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนและนำไปปฏิบัติให้เป็นวิถีของประชาชนในชุมชน ต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)