พช.สระแก้ว โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

👩‍💼♀พช.สระแก้ว โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมตะวัน ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

👉นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
การจัดโครงการฯครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแปลงไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

🎯กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล/จังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่โครงการ รวมทั้งสิ้น 84 คน โดยกำหนดดำเนินการจำนวน 2 รุ่น ดังนี้
🔆รุ่นที่ 1 ดำเนินการในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ และอำเภอวังสมบูรณ์
🔆รุ่นที่ 2 ดำเนินการในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อำเภอคลองหาด อำเภออรัญประเทศ อำเภอวัฒนานคร อำเภอโคกสูง และอำเภอตาพระยา

💡การดำเนินโครงการฯ ได้เชิญ นายพลายุทธ ทาตะนาม รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว และนายผาไท รูปชัยภูมิ นิติกรชำนาญการ จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการติดตามหนี้และการดำเนินคดีทางกฎหมายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และช่วงบ่ายมีการบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 – 2565 โดย นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2563-2565

📷✍️ภาพ/ข่าว : พช.สระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)