ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)”

“พช.สระแก้ว จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)”

“พช.สระแก้ว จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)”

.
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ณ โรงแรมตะวัน ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
.
นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแกคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบล กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มองค์กรชุมชนระดับจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอำเภอ (ศอช.อ) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอผู้รับผิดชอบงาน ศอช. รวมทั้งสิ้น 27 คน โดยมีวิทยากรเข้าร่วมบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1.พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ได้บรรยายหัวข้อ “ทบทวนการดำเนินงาน ศอช.จ./ภารกิจ/หน้าที่ และโครงสร้างของคณะกรรมการ ศอช.”
2. นายพีร ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายทรัพย์ สังสีแก้ว ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ บรรยายหัวข้อ “สร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล”
3. นายบุญลาศ ศรีจันทร์ ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดสระแก้ว บรรยายหัวข้อ “แนวทางการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาตำบลเชื่อมโยงสู่การพัฒนาในระดับต่าง ๆ”
4.นางจำเรียง มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายภารกิจให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ทบทวนคณะกรรมการ ศอช.ต.และ ศอช.อ.และจัดทำแผนการสนับสนุนการดำเนินงานการขับเคลื่อน ศอช.ทุกระดับ เพื่อเตรียมพร้อมในการบูรณาการแผนพัฒนาตำบลที่จะดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2564 โดยให้รายงานผลให้จังหวัดทราบ ภายในวันจันทร์ที่ 1 ก.พ.64
ทั้งนี้ พช.สระแก้ว ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการฯและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
.
พช.สระแก้ว รายงาน
______________________
“ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-กัมพูชา
(Visited 1 times, 1 visits today)