ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสระแก้ว ทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

จังหวัดสระแก้ว ทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

“จังหวัดสระแก้ว ทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564”

วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
ในการนี้ นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ซึ่งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ซึ่งครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ โดยพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ใช้ ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้เป็นประธานในการมอบทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 50 ทุนๆละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท โดยมี ผู้แทนจากทั้ง 9 อำเภอ เป็นผู้รับมอบ
สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดสระแก้ว ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนฯ เป็นประจำทุกปี ปัจจุบันมีเงินกองทุนฯ อยู่ทั้งสิ้น 1,114,787.33 บาท และในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ จำนวน 262,503 บาท ซึ่งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสระแก้ว จะได้นำเงินดังกล่าว ไปใช้จ่ายในกิจกรรมการพัฒนาเด็กชนบทและช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส ต่อไป
พช.สระแก้ว รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)