ข่าวประชาสัมพันธ์

“จังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการจัดทำลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมการประกวดลวดลายผ้า และการทอผ้ามัดหมี่ลายสระแก้ว”

“จังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการจัดทำลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมการประกวดลวดลายผ้า และการทอผ้ามัดหมี่ลายสระแก้ว”

“จังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการจัดทำลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมการประกวดลวดลายผ้า และการทอผ้ามัดหมี่ลายสระแก้ว”
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการจัดทำลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว” กิจกรรมการประกวดลวดลายผ้า และการทอผ้ามัดหมี่ลายสระแก้ว โดยมี นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
จังหวัดสระแก้วได้ดำเนินโครงการจัดทำลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว โดยมีสำนักงานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว และหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมสระแก้ว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
-กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกลวดลายผ้าโบราณของจังหวัดสระแก้ว
-กิจกรรมที่ 2 การจัดทำลายเอกลักษณ์และประกวดการทอผ้าลายเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว
-กิจกรรมที่ 3 การจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบลายเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว
โดยกิจกรรมการจัดทำลายเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้วนั้น ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดตัวลายเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว ภายใต้การจัดงาน “วันพุ่งกระสวยแรกผ้าลายสระแก้ว” ไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
สำหรับวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมการคัดเลือกลวดลายผ้าโบราณของจังหวัดสระแก้ว การประกวดการทอผ้าลายสระแก้ว และการแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบลายเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ลายเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความภาคภูมิใจ และรณรงค์เผยแพร่ การใช้ลายเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว จนสามารถพัฒนาเป็นสินค้าที่มีความต้องการของประชาชนในจังหวัดสระแก้วและนักท่องเที่ยว
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่จังหวัดสระแก้วได้จัดพิธีเปิดตัวลวดลายเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้วที่ประกอบไปด้วย ลายผีเสื้อดาหลา ลายดอกแก้ว ลายผีเสื้อน้อย และลายปราสาทสด๊กก๊อกธม ไปเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำลายดังกล่าวไปเผยแพร่ พร้อมทั้งให้ผู้เชี่ยวชาญออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพิ่มเติม ในวันนี้จึงเป็นการนำเอาผลิตภัณฑ์จากลายเอกลักษณ์ดังกล่าวที่ได้ทอเป็นผืนผ้าแล้วมาจัดแสดงและจัดประกวด รวมไปถึงการนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบต่างๆ มาจัดแสดงเพื่อเป็นแนวคิดให้ผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และความต้องการของผู้บริโภค
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้า ร่วมตัดสินการประกวด โดยกิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกลวดลายผ้าโบราณของจังหวัดสระแก้ว มีผ้าส่งประกวด จำนวน 295 ผืน กิจกรรมที่ 2 การจัดทำลายเอกลักษณ์และประกวดการทอผ้าลายเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว มีผ้าส่งประกวด จำนวน 11 ผืน
ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 อย่างเคร่งครัด
📸✍️ พช.สระแก้ว รายงาน
———————————————
(Visited 1 times, 1 visits today)