ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 9/2564”

“พช.สระแก้ว ประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 9/2564”

“พช.สระแก้ว ประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 9/2564”

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่ม พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมฯ มีข้อเน้นย้ำ/ข้อสั่งการ/วาระการประชุม ที่สำคัญ ดังนี้
1. การแต่งตั้งย้ายและเลื่อนข้าราชการ จำนวน 6 ราย, การแต่งตั้งย้ายข้าราชการ จำนวน 4 ราย, ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง จำนวน 2 ราย, บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระแก้ว จำนวน 7 ราย และการจัดทำสัญญาจ้างและจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 5 ราย
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการหนี้ การรับสมัครสมาชิก การดำเนินการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญากู้ยืมเงิน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสระแก้ว
3. โครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) พร้อมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินโครงการฯ
4. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสระแก้ว ให้ทุกอำเภอเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 และดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 กันยายน 2564

พช.สระแก้ว รายงาน
——————————–
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)