ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting”

“พช.สระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting”

“พช.สระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting”

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายพีร ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายเชาวลิต ต้นชมภู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายจักรริน ธรรมโคต เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดประเด็นที่สำคัญในการประชุมฯดังนี้
1. องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่
2. กำหนดการสอบ
3.การจัดเตรียมสนามสอบของแต่ละจังหวัด
4. เอกสารที่ใช้ในการสอบ
5. กระบวนการจัดทำเอกสาร และกระดาษคำตอบ
6. แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
7. การจัดสรรงบประมาณ

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดการสอบในวันที่ 8 กันยายน 2564 นี้ ณ จังหวัดที่ผู้สอบปฏิบัติราชการ โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

พช.สระแก้ว รายงาน
——————————-
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)