ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สระแก้ว จัดสอบประเมินความรู้ ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พช.สระแก้ว จัดสอบประเมินความรู้ ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พช.สระแก้ว จัดสอบประเมินความรู้ ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการจัดส่งข้อสอบทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ กองอำนวยการสอบ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารระดับสูงกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติ

ในการนี้ นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นที่ปรึกษา นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว นางจิรนันท์ วาสุเทพรังสรรค์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว นายพีร ฤทธิ์เดช     ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสุพัตรา วงศ์โกเมศ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดสระแก้ว และนางสาวอัญชลี หนามพรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการ นอกจากนี้มีนางสาวสุนิสา จันทร์เลขา ครูชำนาญการพิเศษ และนายอาทร ชัยยันต์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ เป็นเจ้าหน้าที่คุมห้องสอบ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว มีผู้มีคุณสมบัติสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย และมารายงานตัวเข้ารับการสอบ จำนวน 4 ราย
ทั้งนี้ ในการดำเนินการจัดสอบได้จัดให้มีการตรวจคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนการประเมินความรู้ ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความสุจริตโปร่งใส และเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการสอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

——————————-
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)