ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ผนึกกำลังกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว สร้างทักษะหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชน”

“พช.สระแก้ว ผนึกกำลังกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว สร้างทักษะหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชน”

“พช.สระแก้ว ผนึกกำลังกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว สร้างทักษะหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชน”

นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้วได้มอบหมาย นายสุเมธ ระงับพิศม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อม นายโสภณวิชญ์ บริรักษ์เลิศ และ นางสาวทิพปภา สำเรียนรัมย์ นักพัฒนาชุมชน

จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สนับสนุนกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564

วันที่ 10 กันยายน 2564
พช.สระแก้ว ได้รับเกียรติจาก นายชาติวุฒิ ทองกัน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
ในการดำเนินกิจกรรมช่วงเช้า ได้มีการบรรยายโดย นายดำรง อุดมรัตนโชติ และ นายบัญชา พลสง่า วิทยากรจากการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว โดยได้บรรยายในเรื่อง การทำโต๊ะปูนปั้นไม้เทียม โดยในการบรรยายดังกล่าว ได้มีการสอนเกี่ยวกับการทำเฟอร์นิเจอร์ โดยการใช้ปูนปั้น โดยมีเนื้อหาในการบรรยายดังนี้
– การผสมปูน และการเลือกใช้ปูนในการการผสมปูนเพื่อปั้นเป็นโต๊ะปูนปั้นไม้เทียม
– การขึ้นรูปลวดตาข่ายและการใส่ทราย
– การเลือกใช้สี การผสมสี และขั้นตอนการลงสีเพื่อให้เหมือนกับสีไม้ของจริง

ช่วงบ่าย ได้มีการบรรยายและสาธิตการบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน โดยนาย สุรพงษ์ ฉัตร์อิน วิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว โดยมีเนื้อหาในการบรรยายดังนี้
– ประโยชน์ของการล้างเครื่องปรับอากาศ
– ระบบไฟฟ้าและขั้นตอนของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
– ขั้นตอนการรื้อ ประกอบ เครื่องปรับอากาศ
– รายได้ของช่างล้างเครื่องปรับอากาศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้รับฟังการบรรยายในการสร้างงานสร้างอาชีพ

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด
– ผู้ผ่านการบำบัดได้ มีแรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพสุจริต
– ผู้ผ่านการบำบัด ได้เห็นหนทางในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้จุนเจือครอบครัวของตนเองได้ เพื่อที่จะไม่ต้องกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก
– ผู้ผ่านการบำบัด ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ เป็นคนใหม่ พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติ ต่อไป

ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

พช.สระแก้วรายงาน
——————————————————————
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน

(Visited 1 times, 1 visits today)