ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างโอกาสให้เยาวชนอย่างต่อเนื่อง”

“พช.สระแก้ว ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างโอกาสให้เยาวชนอย่างต่อเนื่อง”

“พช.สระแก้ว ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างโอกาสให้เยาวชนอย่างต่อเนื่อง”

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564

นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้วได้มอบหมาย
นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย
นายสุเมธ ระงับพิศม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สนับสนุนกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564
มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อช่วยดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวัง และสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดประกอบอาชีพสุจริตและไม่กลับมากระทำผิดซ้ำ
2.เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ยอมรับการคืนคนดีสู่สังคม
3.เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบสามารถหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด
ก่อนเริ่มกิจกรรม พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ได้พบปะพูดคุย แนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยเริ่มจากอาชีพที่เราถนัดหรือสนใจ และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน

ในการดำเนินกิจกรรม ได้มีการบรรยายโดย นาย ณัฐภูมิ สบายใจ วิทยากรจาก สำนักงานปปส.ภาค2 ในหัวข้อดังต่อไปนี้
– การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้
– ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– แนวทางการตัดสินใจเลือกอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้โดยกลุ่มเป้าหมายให้เลือกอาชีพโดยวิเคราะห์ตามความถนัดของตน พร้อมถึงปัจจัยการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จจากการประกอบอาชีพ โอกาสทางการตลาด เป็นต้น
ช่วงบ่ายมีการบรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติการเลี้ยงไก่ชนจากวิทยากรในชุมชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน สามารถใช้เป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ให้ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

พช.สระแก้วรายงาน
——————————————————————
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน

(Visited 1 times, 1 visits today)