ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว อบรมบุคลากรในสังกัดด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ”

“พช.สระแก้ว อบรมบุคลากรในสังกัดด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ”

“พช.สระแก้ว อบรมบุคลากรในสังกัดด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ”

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว นำโดย นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและเครือข่าย ผู้นำ กลุ่ม/องค์กร ในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับภาคประชาชนด้านความโปร่งใส การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 60 คน และได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว มาเป็นวิทยากรการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ได้ประสานให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 9 แห่ง เข้ารับฟังการอบรมผ่านโปรแกรมสำหรับการใช้งานระบบวีดีโอประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Session Call) อีกด้วย

พช.สระแก้ว รายงาน
————————————–

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
# WorldSoilDay
#UNFAO
# CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)