ข่าวประชาสัมพันธ์

“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีนายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ นำเสนอวาระการประชุม ดังนี้
1. กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีคำสั่งฯ ให้ข้าราชการ พันจ่าอากาศเอก วุฒทิชัย มีโชค ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานเสริมสร้าง ความเข้มแข็งชุมชน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งและสังกัดเดิม โดยเดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามคำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 และได้รับมอบหมายจากพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ให้เป็นนักวิชาการที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. การจัดจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ที่ได้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1) นางสาวทิพปภา สำเรียนรัมย์และ 2) นายโสภณวิชญ์ บริรักษ์เลิศ โดยได้เริ่มปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 14กันยายน 2564
– งบบริหารจัดการกองทุน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว 1,844,074.39 บาท คิดเป็นร้อยละ (85.03)
– เงินทุนหมุนเวียน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว 18,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ (100)
– เงินอุดหนุน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว 1,803,050 บาท คิดเป็นร้อยละ (90.15)
รวมผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น 21,647,124.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.52
4.สรุปผลการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด 100%
5.แผนการดำเนินโครงการประเภทเงินอุดหนุน ตามที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6.การพิจารณาอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 295,775 บาท
7.การขอโอนเงินคืนเนื่องจากสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชำระเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) เกินจำนวน
จำนวน 3 โครงการได้แก่
1) กลุ่มค้าขายผ้าบูติกชาย – หญิง และผ้ามือสอง จำนวนเงิน 2,555.43 บาท
2) กลุ่มค้าขายสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคและบริโภคทั่วไป จำนวน 3,476.09 บาท
3) กลุ่มการปลูกผักชีใบเลื่อย จำนวนเงิน 2,307 บาท
ก่อนปิดประชุมฯ ประธาน ได้เน้นย้ำถึงสถานการณ์โควิด ที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง ให้ระมัดระวังดูแลตัวเอง พร้อมปรับตัวเข้าสู่ วิถีชีวิตใหม่ แบบ (New Normal)
********************
สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว
“ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-กัมพูชา”

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
# WorldSoilDay
#UNFAO
# CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)