ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ภายใต้ชื่อ “หมู่บ้านเล่าเรื่อง เมืองสมุนไพร ใกล้ชายแดน” (หมู่บ้านทับทิมสยาม05) “

“พช.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ภายใต้ชื่อ “หมู่บ้านเล่าเรื่อง เมืองสมุนไพร ใกล้ชายแดน” (หมู่บ้านทับทิมสยาม05) “

“พช.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ภายใต้ชื่อ “หมู่บ้านเล่าเรื่อง เมืองสมุนไพร ใกล้ชายแดน” (หมู่บ้านทับทิมสยาม05) ”

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 หมู่ที่10 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอคลองหาด เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ภายใต้ชื่อ “หมู่บ้านเล่าเรื่อง เมืองสมุนไพร ใกล้ชายแดน” (หมู่บ้านทับทิมสยาม05) วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของชุมชน ทั้งด้านทัศนียภาพที่สวยงาม อาหาร วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และเป็นการหนุนเสริมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง สนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

ในการนี้ นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวสุรีย์มาศ บุตรใส ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวจิรประภา ประจงพิมพ์ นักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ภายใต้ชื่อ “หมู่บ้านเล่าเรื่อง เมืองสมุนไพร ใกล้ชายแดน” (หมู่บ้านทับทิมสยาม05) โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด
นำโดย นางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอตอลงหาด ร่วมกับบริษัท เอ็นไวแอสโซซิเอท จำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และสนับสนุนการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนโดยได้นำแนวทาง D-HOPE มาส่งเสริมให้ชุมชนได้ค้นหารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนสร้างกิจกรรมในชุมชนให้มีความหลากหลาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ และลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เป็นการเปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม ได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
พช. สระแก้ว รายงาน
———————————————————————————————————————-
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)