ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ประจำปี 2564”

“พช.สระแก้ว จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ประจำปี 2564”

“พช.สระแก้ว จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ประจำปี 2564”

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับจังหวัด เป็นประธานการประชุมฯ นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ กล่าวรายงานผลการจัดเก็บข้อมูลฯ และนายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวเสริมเพิ่มเติมในรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัดข้อมูล จปฐ.
ข้อมูล จปฐ. ปี 2564 ของจังหวัดสระแก้ว จัดเก็บได้ 118,748 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.34 จากเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลฯ ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
ในส่วนของข้อมูล กชช.2ค นั้น ยังไม่แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 72.33 มติที่ประชุมจึงลงความเห็นชอบรับรองข้อมูล จปฐ. สำหรับข้อมูล กชช.2ค หากจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับรองข้อมูล กชช.2ค อีกครั้ง

พช.สระแก้ว รายงาน
——————————
#ข้อมูลจปฐ64
#cddsakaeo
#พชสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)