ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว รับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว”

“พช.สระแก้ว รับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว”

“พช.สระแก้ว รับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว”

วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว ได้จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พ.อ. ชาลี ไกรอาบ รองผู้อำนวยการรักษาความมันคงภายในจังหวัดสระแก้ว (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานในพิธี

ในโอกาสนี้ นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปมอบต่อให้แก่ประชาชน จำนวน 61 ราย ที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายจากเมล็ดพันธุ์พระราชทานในระยะนำร่องของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือได้ร่วมกิจกรรม/โครงการตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน และเป็นการให้ความรู้แก่เกษตรกร หรือประชาชนทั่วไปในเรื่องการเพาะปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บสำรองพันธุ์ที่ดีไว้ใช้ในยามประสบภัยพิบัติ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

พช.สระแก้ว รายงาน
———————–

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)