ข่าวประชาสัมพันธ์

” พช.สระแก้ว สนับสนุนวัสดุเพื่อสร้างอาชีพสานฝันของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง”

” พช.สระแก้ว สนับสนุนวัสดุเพื่อสร้างอาชีพสานฝันของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง”

” พช.สระแก้ว สนับสนุนวัสดุเพื่อสร้างอาชีพสานฝันของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง”

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564
นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายสุเมธ ระงับพิศม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ สมจิตร สังข์ชม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการอำเภอวัฒนานคร

ต่อเนื่องจากการจัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สนับสนุนกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2564

ภายในกิจกรรมได้มีการส่งมอบวัสดุในโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้แบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและพัฒนาการจังหวัดสระแก้วได้มอบโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 15 ราย โดยได้มีการส่งมอบวัสดุ จำแนกเป็นตามกลุ่มอาชีพดังนี้

1)อุปกรณ์สำหรับช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 10 ราย
2)อุปกรณ์สำหรับช่างพ่นสี 1 ราย
3)อุปกรณ์สำหรับช่างล้างแอร์ 1 ราย
4)อุปกรณ์สำหรับอนุรักษ์ไก่พื้นบ้าน(ไก่ชน) 2 ราย
5)อุปกรณ์สำหรับสำหรับผลิตถ่านไม้ไบโอ 1 ราย

ซึ่งในการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพครั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับวัสดุอุปกรณ์ที่ตนเองต้องการตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนสระแก้ว ได้จัดอบรมเพื่อแนะนำแนวทางประกอบอาชีพซึ่ง คาดว่าผู้ได้รับการอบรมจะสามารถนำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ในการต่อ
ยอดอาชีพได้จริง สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นบุคลากรที่ดีต่อประเทศชาติต่อไป ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับข้อเสนอแนะจากนายสมจิตร สังข์ชม เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและหลักการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย
พช.สระแก้วรายงาน
——————————————————————
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน

(Visited 1 times, 1 visits today)