ข่าวประชาสัมพันธ์

“ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน และรับทราบข้อมูลประเด็นปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน”

“ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน และรับทราบข้อมูลประเด็นปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน”

“ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน และรับทราบข้อมูลประเด็นปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน”

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 9 ได้ติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบข้อมูลประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

ในการนี้ นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และบุคลากรสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ทั้ง 9 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 69 คน ร่วมต้อนรับและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ ดังนี้
1. การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
3. การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
4. การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
5. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. การดำเนินการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พร้อมนี้ นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัด ได้นำเสนอแผนงานโครงการริเริ่มที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้กำหนดดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายสำคัญของรัฐบาล

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรม ได้มอบแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. เป็นกำลังใจให้บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนในการปฏิบัติราชการทุกคน ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
2. ให้จัดทำข้อมูลในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า จัดการปัญหาถูกจุด และสามารถรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
3. ฝากถึงพัฒนาการอำเภอ พัฒนากร ให้ตั้งเป้าหมายในการทำงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. งานริเริ่มที่จังหวัดดำเนินการเป็นสิ่งที่ดี ควรสนับสนุนให้เป็นตัวชี้วัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
5. ขับเคลื่อนงานกรมฯ ตามกรอบแนวทาง “งาน งบ ระบบ คน”

หลังจากนั้น (ช่วงบ่าย) ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านคชานุรักษ์ บ้านสระหลวง หมู่ที่ 28 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น เพื่อติดตามและรับทราบข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่

#พช.สระแก้ว รายงาน
#CDDSAKAEO
#CDD

(Visited 1 times, 1 visits today)