ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System – VCS)”

“พช.สระแก้ว ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System – VCS)”

“พช.สระแก้ว ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System – VCS)”

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา13.30 ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

พลเอก อุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System – VCS) โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนส่วนราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ขึ้น โดยมีโครงสร้างระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับอำนวยการ ปฏิบัติการ และระดับพื้นที่ ซึ่งในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้มีความเห็นชอบแนวทางการจัดกลไกการขับเคลื่อน รวมถึง คณะอนุกรรมการภายใต้ คจพ. จำนวน 2 คณะ ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) และ 2) คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อตจพ.) และได้มีการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ่งในวันนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานเรื่องที่สำคัญ เพื่อเสนอความเห็นให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดมรรคผลเป็นรูปธรรม ตอบสนองเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาลได้

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัย ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า สิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลังจากได้รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลในระบบ TPMAP สมบูรณ์แล้ว จะทำให้ได้ทราบข้อมูลกลุ่มต่าง ๆ ว่ามีปัจจัยความต้องการและสิ่งที่ต้องเข้าให้การสนับสนุนอย่างไร ซึ่งจะต้องดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการความต้องการยึดโยงในลักษณะ One plan สอดคล้องทั้งแผนภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด รวมถึงแผนระดับพื้นที่ และแผนปฏิบัติการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ รูปแบบการดำเนินงานที่สำคัญ คือ ต้องบูรณาการทุกส่วนราชการ ทุกกระทรวง ทุกกรม ลงไปพูดคุยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด ไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับประชาชน ไปแก้ปัญหาให้กับประชาชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Live Long Learning) เพื่อพัฒนาคนให้หลุดพ้นจากกรอบความยากจนอย่างยั่งยืน

ในการนี้ จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายวัลลภ ประวัติวงค์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) เข้าร่วมรับนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System – VCS) ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

อีกทั้งได้แจ้งให้ คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) และทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบ VDO Streaming กระทรวงมหาดไทย ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

การประชุมเข้ารับนโยบายฯครั้งนี้ ได้ดำเนินการโดยใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พช.สระแก้ว รายงาน
————————————–
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว
#CDDSAKAEO
#SAKAEO

(Visited 1 times, 1 visits today)