ข่าวประชาสัมพันธ์

“จังหวัดสระแก้วผนึกกำลังบูรณาการจัดการปัญหาช้างป่าในพื้นที่ชุมชน โดยคณะทำงานด้านพัฒนาชุมชนอยู่ร่วมช้างป่า”

“จังหวัดสระแก้วผนึกกำลังบูรณาการจัดการปัญหาช้างป่าในพื้นที่ชุมชน โดยคณะทำงานด้านพัฒนาชุมชนอยู่ร่วมช้างป่า”

“จังหวัดสระแก้วผนึกกำลังบูรณาการจัดการปัญหาช้างป่าในพื้นที่ชุมชน โดยคณะทำงานด้านพัฒนาชุมชนอยู่ร่วมช้างป่า”

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานด้านพัฒนาชุมชนอยู่ร่วมช้างป่า ตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 866/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาชุมชนอยู่ร่วมช้างป่า ครั้งที่ 1/2564 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการปัญหาช้างป่าในพื้นที่ชุมชน ประจำปี 2564 และร่วมบูรณาการจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการปัญหาช้างป่าในพื้นที่ชุมชน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

โดยนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติร่วมกัน ดังนี้
1.ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เพิ่มเติม เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อโปรดทราบ พร้อมทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน โดยให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรวบรวมฯ
2. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องและหนุนเสริมกิจกรรม เพื่อเป็นการบูรณาการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน และเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรวบรวมฯ
3. ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานของแผนแม่บทสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่า ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โดยให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรวบรวมและนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อโปรดทราบ ทุกวันที่ 25 ของเดือน

📢รายงานโดย : สพจ.สระแก้ว
#CDD
#CDDSAKAEO
#หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง
#พช.สระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)