ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.จับมือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมพลังขับเคลื่อนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565”

“พช.จับมือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมพลังขับเคลื่อนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565”

“พช.จับมือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมพลังขับเคลื่อนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565”
ภายใต้ศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว โดยนายวัลลภ ประวัติวงค์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว นายพีร ฤทธิ์เดช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมงาน จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด วาระการประชุมประกอบด้วย
1.การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด แทนชุดเดิมที่ครบวาระ
2.การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 ได้แก่
-การเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ 9 อำเภอ
-การประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด/อำเภอ
-การประเมิน/ยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
-การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 9 อำเภอ
-การส่งเสริมปลูกฟ้าทะลายโจรหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3.การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้แก่
-การจัดแสดงผลงาน/ผลผลิตของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 9 อำเภอ
-การทอดผ้าป่าสบทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน
-พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 – 2565
-มอบเงินรางวัล/โล่ห์/เกียรติบัตรหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานดีเด่น
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 ดำเนินการแบบบูรณาการกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำเภอ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด/อำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ หน่วยงานทหาร ตำรวจ กอ.รมน. ฯลฯ
พช..สระแก้วรายงาน
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#พัฒนาชุมชนสระแก้ว
#CDD

(Visited 1 times, 1 visits today)