ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 1 /2565 รับรองข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายฯ ที่ผ่านการ Re X-ray ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP จังหวัดสระแก้ว ส่งต่อข้อมูล ขับเคลื่อน การให้ความช่วยเหลือฯ ตาม “วาระจังหวัดสระแก้ว ขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน”

“พช.สระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 1 /2565 รับรองข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายฯ ที่ผ่านการ Re X-ray ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP จังหวัดสระแก้ว ส่งต่อข้อมูล ขับเคลื่อน การให้ความช่วยเหลือฯ ตาม “วาระจังหวัดสระแก้ว ขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน”

“พช.สระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 1 /2565 รับรองข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายฯ ที่ผ่านการ Re X-ray ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP จังหวัดสระแก้ว ส่งต่อข้อมูล ขับเคลื่อน การให้ความช่วยเหลือฯ ตาม “วาระจังหวัดสระแก้ว ขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน”

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสระแก้ว (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 1 /2565 โดยมี นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว คณะทำงานขจัดความยากจนฯ ทั้ง 6 มิติ ประกอบด้วย มิติสุขภาพ มิติรายได้ มิติการศึกษา มิติความเป็นอยู่ มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ และมิติอื่นๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียง

นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ จังหวัดสระแก้ว (คจพ.จ.) ได้กล่าวรายงานที่มาการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ จากนั้น นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้ชี้แจงขั้นตอนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และนำเสนอผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย

การประชุมในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การประกาศวาระจังหวัดสระแก้ว เรื่อง กำหนดวาระจังหวัดในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การรับรองผลการตรวจสอบและรับรองข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย ระดับจังหวัด โดยศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ(ศจพ.อ.) อำเภอ 9 อำเภอ ได้ตรวจสอบและรับรองครัวเรือนเป้าหมาย ในระบบ TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) และครัวเรือนตกหล่นจากระบบ TPMAP ซึ่งจังหวัดสระแก้ว มีจำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์ทั้งหมด มีจำนวน 428 ครัวเรือน ดังนี้
1) ตกเกณฑ์ด้านสุขภาพ จำนวน 19 ครัวเรือน
2) ตกเกณฑ์ด้านความเป็นอยู่ จำนวน 174 ครัวเรือน
3) ตกเกณฑ์ด้านการศึกษา จำนวน 27 ครัวเรือน
4) ตกเกณฑ์ด้านความเป็นอยู่ จำนวน 321 ครัวเรือน
5) ตกเกณฑ์ด้านเข้าถึงบริการภาครัฐ จำนวน 16 ครัวเรือน
(หมายเหตุ 1 ครัวเรือน สามารถตกเกณฑ์ได้มากกว่า 1 มิติ)
3. การมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) โดย นายอำเภอ ในฐานประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) แต่งตั้งทีม “พี่เลี้ยง” เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ ในระดับพื้นที่

โดยในที่ประชุม นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้มีข้อสั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจครัวเรือนที่มีสภาพบ้านที่ไม่มั่นคงถาวร และรวบรวมรายชื่อเพื่อเข้าร่วมโครงการกองทุนเงิน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง ของจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และได้หารือคลังจังหวัดสระแก้ว เพื่อหาช่องทางให้ครัวเรือนยากจน “ทำอย่างไร ถึงจะเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้” จากนั้นที่ประชุม ได้รับรองข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย และประกาศวาระจังหวัดสระแก้ว เรื่องการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งมอบหมายให้อำเภอดำเนินการจัดตั้ง “ทีมพี่เลี้ยง” ติดตาม ดูแลครัวเรือนอย่างใกล้ชิดและบันทึกกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ในระบบ Logbook ต่อไป

พช.สระแก้ว รายงาน
—————————
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)