ข่าวประชาสัมพันธ์

“การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565”

“การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565”

“การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565”
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานเลขานุการ อกส.จ.สระแก้ว จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนางอนงค์ ชำนาญ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ฯ
ในการนี้ นายพีร ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าพบปะพูดคุยและแนะนำแนวทางการดำเนินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว
สำหรับการประชุมมีประเด็นสำคัญในการประชุมฯ ดังนี้
1. กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีคำสั่งที่ 49/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 แต่งตั้งนางนวลจันทร์ ศรีมงคล ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรม ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
📍 2. กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีคำสั่งที่ 20/2565 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ดังนี้
(1) นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยได้เดินทางไปรายตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามคำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565
(2) นางสาวจันทร์หอม สีแดง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว โดยได้เดินทางมารายตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามคำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2565
– งบบริหาร ได้รับจัดสรร 1,820,310 บาท เบิกจ่ายแล้ว 338,216.75 บาท คงเหลือ 1,482,093.25 คิดเป็น 18.58 %
– เงินทุนหมุนเวียน ได้รับจัดสรร จำนวน 7,000,000 บาท อนุมัติแล้ว จำนวน 21 โครงการ เป็นเงิน 3,714,925 บาท อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
– เงินอุดหนุน ได้รับจัดสรร จำนวน 1,000,000 บาท *อนุมัติแล้ว จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 72,123 บาท อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย *
รวมผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น 338,216.75 บาท คิดเป็น 3.44 %
4.ผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5.ผลการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6.การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเงินอุดหนุน ประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน 15 โครงการ เป็นเงิน 556,895 บาท
7.การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเงินทุนหมุนเวียน ประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน 20 โครงการ เป็นเงิน 2,788,838 บาท
📷 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว รายงาน

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)