ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้วประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน”

“พช.สระแก้วประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน”

“พช.สระแก้วประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน”
วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

นายพีร ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ส่วนภูมิภาค) ตามโครงการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดและถ่ายทอดค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพัฒนาการจังหวัด (รายทีม) และภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน (รอบการประเมินที่ ๑ – ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน ๕๖ คน พร้อมนี้ได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยมอบหมายให้ทุกอำเภอดำเนินการ ตรวจสอบ และเพิ่มเติมฐานข้อมูลฯ พร้อมทั้งศึกษาคู่มือ และแนวทางการดำเนินงาน ระบบ Big Data

พช.สระแก้วรายงาน

#BigDataเพื่อการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)