ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565”

“พช.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565”

“พช.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565”

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมแสงสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยมี นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและผู้แทนองค์กรเอกชน จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ในการนี้ นายพีร ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมฯ โดยวาระก่อนประชุม
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ได้จัดพิธีมอบเมล็ดพันธ์ุถั่วฝักยาวสิรินธร โดย นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้มอบให้กับนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อเป็นการขยายผลให้ครอบคลุมในพื้นที่อำเภอ

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้การอำนวยการของ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย ในการรณรงค์การปลูกพืชผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผู้นำแบบ Change for Good ให้เกิดกับพี่น้องประชาชน และบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ กิจกรรมวันนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

พช.สระแก้ว รายงาน
——————————-
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว
#ผ้าลายขอ
#ผ้าลายสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)