ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว เตรียมความพร้อมยกทัพขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕”

“พช.สระแก้ว เตรียมความพร้อมยกทัพขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕”

“พช.สระแก้ว เตรียมความพร้อมยกทัพขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕”

วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

นายพีร ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ส่วนภูมิภาค) ตามโครงการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดและถ่ายทอดค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด (รายทีม) และภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน (รอบการประเมินที่ ๑ – ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน ๕๖ คน 🔍

ก่อนเริ่มการประชุมได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ระหว่างพัฒนาการจังหวัดกับผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม และพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ พร้อมทั้งแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดสระแก้ว ได้แก่
๑.นางสาวจันทร์หอม สีแดง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ
๒.นางประเพิน ภู่สง่า พัฒนาการอำเภออรัญประเทศ
๓.นางสาวสุวรรณา อินต้น พัฒนาการอำเภอวังสมบูรณ์
๔.นายทรัพย์ศิลป์ สังสีแก้ว พัฒนาการอำเภอตาพระยา🔑

จากนั้นได้เริ่มการประชุม โดยผู้อำนวยการทุกกลุ่มงานและนักวิชาการจังหวัดได้ชี้แจงตัวชี้วัดค่าเป้าหมายให้ที่ประชุมรับทราบ

ทั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ที่พัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ กิจกรรมการเดินแบบผ้าไทย และการบูธ OTOP

📸พช.สระแก้ว รายงาน

——————————-
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

 

(Visited 1 times, 1 visits today)