ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไตรมาสที่ 1 – 2 ประจำปีงบประมาณ 2565”

“พช.สระแก้ว เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไตรมาสที่ 1 – 2 ประจำปีงบประมาณ 2565”

“พช.สระแก้ว เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไตรมาสที่ 1 – 2 ประจำปีงบประมาณ 2565”

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา ณ ห้องประชุมประชารัฐ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว โดยมี นางสาวจันทร์หอม สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไตรมาสที่ 1 – 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดที่นำไปบรรยายต่อที่ประชุม มีดังนี้ 1)ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ 2)กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3)กระบวนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสระแก้ว 4)จำนวนคนจน/ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP ของจังหวัดสระแก้ว 5)คณะกรรมการฯ/ภารกิจหน้าที่ ทุกระดับ 6)การใช้งานโปรแกรม TPMAP 7)ข้อสั่งการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มิติด้านการศึกษา มอบหมายให้สำนักงาน กศน. เป็นเจ้าภาพหลักในการให้ความช่วยเหลือ และขอให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กศน. ร่วมในทีมปฏิบัติการตำบลและทีมพี่เลี้ยง

หลังการบรรยายเสร็จสิ้น ได้มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้แต่งตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว เป็นคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสระแก้ว (คจพ.จ.) พร้อมทั้งขอให้แจ้งคำสั่งแต่งตั้ง คจพ.จ., คจพ.อ. และทีมปฏิบัติการตำบล ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว
2. ในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ครู กศน.ได้รับทราบและได้เดินหน้าขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนฯ เกือบทุกพื้นที่แล้ว โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เป็นพี่เลี้ยงและคอยประสานงานร่วมกัน

พช.สระแก้ว รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)