ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด”

“พช.สระแก้ว ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด”

“พช.สระแก้ว ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด”

วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 4) ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการและมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว

ในวันนี้ จังหวัดสระแก้ว ได้รับเกียรติจาก นายทศพร รัตนามาศทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับ ดูแลสายงานควบคุมและป้องกันการทุจริต กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และนางสาวนัยนา รัตนมาศทิพย์ อนุกรรมการฝ่ายวิชาการของมูลนิธิต่อต้านทุจริต และอนุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้และวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐมาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” พร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษหัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล”

ทั้งนี้ นายพีร ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว
ได้กล่าวขอบคุณประธานและวิทยากร พร้อมนี้ นางสาวจันทร์หอม สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนได้สรุปบทเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการดาวน์โหลด Platform ดิจิทัล “Click ชุมชน” ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมการพัฒนาชุมชนที่นำมาให้บริการประชาชนในรูปแบบแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มีข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชน ทุนชุมชน ความรู้ชุมชน โอทอป โคกหนองนา 108 อาชีพ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปราชญ์ชุมชน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม

ในกิจกรรมได้รณรงค์ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชนอีกช่องทางด้วย
การดำเนินโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19 )

พช.สระแก้ว รายงาน
——————————-
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว
————————————-
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565: Change for Good”
————————————–

(Visited 1 times, 1 visits today)