ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ดำเนินการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

“พช.สระแก้ว ดำเนินการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

“พช.สระแก้ว ดำเนินการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2565 โดยมีกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับอำเภอร่วมประกวด จำนวน 5 อำเภอ 5 กองทุน

วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. กิจกรรมประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว
ในวันนี้ นายวัลลภ ประวัติวงค์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นางสาวจันทร์หอม สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 อำเภอ 3 กองทุน
ได้แก่
1.กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13
ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
2.กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองปรือ หมู่ 3 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
3. ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าเกวียน หมู่ 1 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว โดย นายพีร ฤทธิ์เดช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นางสาวสุรีย์มาศ บุตรใส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน) พร้อมด้วย คณะกรรมการประกวดฯ ประกอบด้วย ผู้แทนท้องถิ่น ผู้แทนจังหวัด ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน ร่วมกิจกรรมฯ

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

พช.สระแก้ว รายงาน
——————————-
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)