ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ร่วมการสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces : HPP) กลุ่มภาคตะวันออก”

“พช.สระแก้ว ร่วมการสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces : HPP) กลุ่มภาคตะวันออก”

“พช.สระแก้ว ร่วมการสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces : HPP) กลุ่มภาคตะวันออก”

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมการสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces : HPP) กลุ่มภาคตะวันออก โดยคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา กระทรวงมหาดไทย และ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมี พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา เป็นประธานในการสัมมนา

คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง จังหวัดสระแก้ว มีมติกำหนดประเด็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน : OTOP ให้เป็นประเด็นนโยบายสำคัญ (Agenda) ของจังหวัดสระแก้ว

ในการนี้ นายพีร ฤทธิ์เดช รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายเชาวลิต ต้นชมภู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว

กลุ่มเป้าหมายในการสัมมนาประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้แทน ที่รับผิดชอบประเด็นนโยบายสำคัญ (Agenda) ของจังหวัด รวมจังหวัดละ 3 คน จาก 8 จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว

การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำความเข้าใจ เร่งรัด ผลักดันให้เกิดจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการด้วยความชัดเจน ทั้งในเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติ สามารถบูรณาการและเข้าใจต่อเรื่องดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากระบบงาน ระบบแผน ระบบงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคล เพื่อนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดต่อไป

การสัมมนาเริ่มจากการเปิดสัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมาย โดย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา และนายนพดล เฮงเจริญ รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ

– การบรรยายในหัวข้อ สาระสำคัญและการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดย พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

– การบรรยายในหัวข้อ การติดตามความคืบหน้า ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่ผ่านมา ต่อการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces : HPP) โดย ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

– การบรรยายในหัวข้อ การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ในประเด็นการนำระบบดิจิทัลมาใช้ปรับกระบวนงานภาครัฐ และการให้บริการประชาชน โดย รศ.ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการปรับปรุงพัฒนาระบบ และการบูรณาการฐานข้อมูลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานรัฐ

– การบรรยายในหัวข้อ การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces : HPP) โดย นายธนศักดิ์ มังกโรทัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น สำนักงาน ก.พ.ร.

– การบรรยายในหัวข้อ นโยบายขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces : HPP) โดย นายบรรจบ จันทรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

พร้อมทั้ง การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถาม ประเด็นปัญหา ข้อขัดข้อง การบริหารราชการแผ่นดินที่ต้องการปลดเงื่อนไขนำไปสู่ข้อเสนอการบริหารราชการในภาพรวม ทั้งด้านระบบงาน ระบบแผน ระบบงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคล

พช.สระแก้ว รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)