ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ลงพื้นที่ดำเนินการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565”

“พช.สระแก้ว ลงพื้นที่ดำเนินการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565”

“พช.สระแก้ว ลงพื้นที่ดำเนินการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565”

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายวัลลภ ประวัติวงค์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวจันทร์หอม สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการตรวจติดตามและประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565
ในการนี้ได้นำคณะกรรมการฯ รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นของอำเภอพร้อมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดิน
การดำเนินการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไป
การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ได้เน้นมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

#สระแก้ว ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างาม น้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย–เขมร
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good

ภาพและข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.สระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)