ข่าวประชาสัมพันธ์

“สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 “

“สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 “

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมฯ โดยวาระการประชุมมีหัวข้อสำคัญ ดังนี้
1.การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2565
2.ผลการดำเนินโครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565
– งบบริหาร ได้รับจัดสรร 1,820,310 บาท เบิกจ่ายแล้ว 855,414.90 บาท คงเหลือ 964,895.10 คิดเป็น 46.99 %
– เงินทุนหมุนเวียน ได้รับจัดสรร จำนวน 7,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 36 โครงการ เป็นเงิน 6,503,763 บาท คิดเป็น 92.90 %
– เงินอุดหนุน ได้รับจัดสรร จำนวน 1,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน 629,018 บาท คิดเป็น 62.90%
รวมผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น 7,988,195 บาท คิดเป็น 81.34 %
4.ผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5.ผลการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6.ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)