ข่าวประชาสัมพันธ์

“การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2565” 

“การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2565” 

“การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2565”

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานเลขานุการ อกส.จ.สระแก้ว จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนางอนงค์ ชำนาญ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ฯ
ในการนี้ นายพีร ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าพบปะพูดคุยและชี้แจงแนวทางการดำเนินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว
สำหรับการประชุมมีประเด็นสำคัญในการประชุมฯ ดังนี้

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565
– งบบริหาร ได้รับจัดสรร 1,820,310 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 855,414.90 บาท คงเหลือ 964,895.10 คิดเป็น 46.99 %
– เงินทุนหมุนเวียน ได้รับจัดสรร จำนวน 7,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 36 โครงการ เป็นเงิน 6,503,763 บาท คิดเป็น 92.91 %
อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย 3 โครงการ เป็นเงิน 496,237 บาท
– เงินอุดหนุน ได้รับจัดสรร จำนวน 1,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน 629,018 บาท คิดเป็น 62.90%
รวมผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น 7,988,195 บาท คิดเป็น 81.34 %
2.ผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.ผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5.ผลการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6.ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว

ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการดาวน์โหลด Platform ดิจิทัล “Click ชุมชน” โดยรวบรวมเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมการพัฒนาชุมชนที่นำมาให้บริการประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ตลอดจนการท่องเที่ยวชุมชน และการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ อาทิ แหล่งทุนชุมชน ความรู้ชุมชน การสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม กรมการพัฒนาชมชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้ออกแบบแพลตฟอร์มนี้ให้ใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลาย ผ่านทางเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” ที่รองรับการใช้งานทั้งในระบบปฎิบัติการAndroid และ iOS
พร้อมทั้งการณรงค์ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชน

📷 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)