ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

“พช.สระแก้ว ร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พช.สระแก้ว ร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นายพีร ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางสาวอัญชลี หนามพรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายเชาวลิต ต้นชมภู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวปัทมา สีดาวงษ์ นักการตลาดรุ่นใหม่ ร่วมดำเนินโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่ง ให้บริการฝึกอาชีพประชาชน และประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรม เกิดทักษะอาชีพระยะสั้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการนี้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เป็นหน่วยที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยดำเนินการฝึกอบรมอาชีพการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

รุ่นที่ 1 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น และอำเภอวังสมบูรณ์ รวม 22 คน

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ ตลอดจนผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่าย ที่ได้สนับสนุนพื้นที่ดำเนินโครงการ และอำนวยความสะดวกทุกกิจกรรม

พช.สระแก้ว รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)