ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ผ่านระบบ ZOOM”

“พช.สระแก้ว ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ผ่านระบบ ZOOM”

“พช.สระแก้ว ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ผ่านระบบ ZOOM”

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว

นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นางสาวจันทร์หอม สีแดง ผู้อำนวยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การจัดทำแบบสรุปแผนครัวเรือน (ศจพ.4) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Cloud Meetings) กับกรมการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร

สำหรับศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) เป็นกลไกเชิงนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้อย่างเป็นรูปธรรม

พช.สระแก้ว รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)