ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว จัดประชุมชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด “

“พช.สระแก้ว จัดประชุมชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด “

“พช.สระแก้ว จัดประชุมชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด ”

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ✨

นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด
โดยมีนายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการและคณะทำงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด จำนวน 48 คน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด และระดับอำเภอ จำนวน 24 คน คณะกรรมการเครือข่ายOTOP ระดับอำเภอ และผู้ประกอบการOTOP จำนวน 63 คน รวมทั้งสิ้น 135 คน

สำหรับประเด็นเนื้อหาในการชี้แจง สร้างรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย

การชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565
– เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
– เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
– เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แผนดำเนินการการคัดสรรฯ
คุณสมบัติของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และประเภทผลิตภัณฑ์ที่สามารถสมัครเข้ารับการคัดสรรฯ
จำนวนผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรฯ ประเภทผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรฯ และการจัดระดับผลิตภัณฑ์
หลักเกณฑ์การคัดสรรฯ และใบสมัครการคัดสรรฯ

ในการนี้ นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ไกรเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายเชาวลิต ต้นชมภู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

——————————-
พช.สระแก้ว รายงาน
——————————-

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)