ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.ตาพระยา จัดทำโครงการ CDD Cashless Community Capital “การบริหารเงินทุนหมุนเวียนในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชนด้วยระบบไร้เงินสด” 

“พช.ตาพระยา จัดทำโครงการ CDD Cashless Community Capital “การบริหารเงินทุนหมุนเวียนในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชนด้วยระบบไร้เงินสด” 

“พช.ตาพระยา จัดทำโครงการ CDD Cashless Community Capital “การบริหารเงินทุนหมุนเวียนในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชนด้วยระบบไร้เงินสด”

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565
ณ บ้านรัตนะ หมู่ที่ 5 ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

นายทรัพย์ศิลป์ สังสีแก้ว พัฒนาการอำเภอตาพระยา พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาพระยา ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดประชุมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ CDD Cashless Community Capital “การบริหารเงินทุนหมุนเวียนในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชนด้วยระบบไร้เงินสด” ให้แก่หมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านรัตนะ หมู่ที่ 5 ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. สร้างความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือสนับสนุนการทำธุรกรรมทางการเงิน (ฝาก/ถอน) แบบไร้เงินสด (Application Cashless) การติดตั้งระบบ E-Banking ในสมาร์ทโฟน/การสร้างระบบเครือข่าย social เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร/การจัดส่งหลักฐานการทำธุรกรรมทางการเงินของครัวเรือนเป้าหมายให้กับคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้านเพื่อจัดทำระบบบัญชีคุมเงินที่ถูกต้องและรวดเร็ว
2. สร้างความเข้าใจถึงมาตรการอำนวยความสะดวกและวิธีปฏิบัติแก่ครัวเรือนเป้าหมายในการคืนเงินยืมโดยตรงที่ธนาคารฯ กรณีไม่สะดวกในการใช้ระบบ E-Banking หรือ Application Cashless
3. สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้านในการใช้ระบบเครือข่าย social สนับสนุนการจัดทำระบบบัญชีคุมเงินโครงการ กข.คจ. โดยไม่ต้องรับชำระคืนเงินยืมเป็นเงินสดเพื่อปิดช่องว่างของความเสียหายเงินโครงการ กข.คจ.
4. สร้างความตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ จัดทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และจัดทำหลักฐานเพื่อให้เกิดสภาพบังคับทางกฎหมาย

พช.ตาพระยา รายงาน
——————————–
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว
#cddsakaeo

(Visited 1 times, 1 visits today)