ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ประกวดผลการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 9”

“พช.สระแก้ว ประกวดผลการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 9”

“พช.สระแก้ว ประกวดผลการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 9”
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบระดับจังหวัด หมู่ที่ 7 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมทีมงาน ร่วมกับ นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์และทีมงาน และคณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพดอเพียง ศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบระดับจังหวัด หมู่ที่ 7 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยนำเสนอผลงาน 5 ประเด็น ได้แก่
1. ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมของทีมขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
2. กระบวนการสร้างและพัฒนาทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
3. วิธีการ/แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
4. การพัฒนาขยายผลและความคิดสร้างสรรค์ ในกระบวนการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ให้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
5. ความประทับใจของคณะกรรมการและหรือคลิปนำเสนอ
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้มีที่ปรึกษาคณะกรรมการ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายตามหลัก “บวร” ในการมาให้กำลังใจและร่วมนำเสนอผลงานที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกันกับผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย พระอาจารย์อธิการวิจิตร์ เขมจิตฺโต, นายจรัญ ขำสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ, นายประกอบ ฤามั่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม, นายธนโชติ วงศ์ธรรม กำนันตำบลเขาสามสิบ, และท้องถิ่นอำเภอเขาฉกรรจ์

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

——————————-
พช.สระแก้ว รายงาน
——————————-

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)