ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ดำเนินโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด กิจกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด “

“พช.สระแก้ว ดำเนินโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด กิจกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด “

“พช.สระแก้ว ดำเนินโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด กิจกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด ”

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด กิจกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด โดยมีนายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน

เมื่อกล่าวพิธีเปิดเสร็จ นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 ) ได้เดินชมการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจังหวัดสระแก้ว มีทั้ง ประเภทผ้า ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ให้รับผิดชอบการคัดสรรทุก 2 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP โดยได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีมาตรฐานสากล

สำหรับการคัดสรรของจังหวัดสระแก้วในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ OTOP ที่ร่วมคัดสรรในครั้งนี้ จำนวน 158 ผลิตภัณฑ์ จำแนกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
ประเภทอาหาร จำนวน 14 ผลิตภัณฑ์
ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 86 ผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวน 42 ผลิตภัณฑ์
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 13 ผลิตภัณฑ์

​ ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการจัดระดับตามเกณฑ์การคัดสรร มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ และเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

——————————-
พช.สระแก้ว รายงาน
——————————-

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)