ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด”

“พช.สระแก้ว ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด”

“พช.สระแก้ว ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด”

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565
ณ โรงแรมตะวัน ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด และกล่าวพบปะพูดคุยมอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสู่การสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย

สำหรับโครงการดังกล่าว กำหนดดำเนินการ จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมตะวัน ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย จัดทำแผนการพัฒนาและต่อยอดสำหรับเชื่อมโยงช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย และบูรณาการ ความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ประเภทเกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 14 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 28 คน

ประเด็นเนื้อหาในการประชุมประกอบด้วย
– แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสู่การสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย
– การดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
– กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าสู่กิจการอาหารปลอดภัย (ผัก , ผลไม้)
– กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าสู่กิจการอาหารปลอดภัย (อาหาร , เครื่องดื่ม)
– การเชื่อมโยงเครือข่ายช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย
– การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและความต้องการ ทางการตลาดอาหารปลอดภัย

“พช.สระแก้ว รายงาน”

————————–

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)