ข่าวประชาสัมพันธ์

“สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565”

“สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565”

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมฯ โดยวาระการประชุมมีหัวข้อสำคัญ ดังนี้
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
2.ผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.ผลการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. การเข้าร่วมโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาส ด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน
5. การดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 6. การได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เพิ่มเติม)

📷 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)