ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)”

“พช.สระแก้ว ร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)”

“พช.สระแก้ว ร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)”

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวอัญชลี หนามพรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพิ่มเติม ฉบับที่ 7/2565
โดยมีนายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน

การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีแนวทางการพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ดังนี้
1) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565
มติที่ประชุม เห็นชอบให้บรรจุในแผน
2) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพิ่มเติม ฉบับที่ 7/2565
– โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน งบประมาณ 34,500,000 บาท
– โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 2 ผ่านบ้านวังไทร หมู่ที่ 6 ถึงบ้านหนองผักหนาม ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ 12,260,000 บาท
– โครงการจัดสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ 5,593,500 บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบให้บรรจุในแผน

พช.สระแก้ว รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)