ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ กิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับรายไตรมาส ๓ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕) เขตตรวจราชการที่ ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒”

“พช.สระแก้ว ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ กิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับรายไตรมาส ๓ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕) เขตตรวจราชการที่ ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒”

“พช.สระแก้ว ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ กิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับรายไตรมาส ๓ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕) เขตตรวจราชการที่ ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบแนวทางการบริหารงานและการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับรายไตรมาส ๓ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕) เขตตรวจราชการที่ ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดสระแก้วนครนายก ปราจีนบุรี และจันทบุรี
โดยมี นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยตรวจรับจากผู้ตรวจราชการกรม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรมในการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ในไตรมาส ๓ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก🏛
ในการนี้ นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นายสมศักดิ์ ไกรเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายประสิทธิ์ ปานงาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน, นางสาวจันทร์หอม สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนายอรุณ แสงจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมฯ
จังหวัดสระแก้ว ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ปัญหา แนวทางแก้ไข ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ Best Practice ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยใช้ระบบ Social Network (Application Line) รูปแบบ Line chat bot”💰
โอกาสนี้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย และโครงการกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป✉️
🖊ภาพ/ข่าว… กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว🖊
(Visited 1 times, 1 visits today)