ข่าวประชาสัมพันธ์

“กรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ “

“กรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ “

“กรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ “
วันพฤหัสดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ บ้านคลองชล หมู่ 11 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี หนามพรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนนำทีมโดยนายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โดยมีตัวแทนจาก หมู่ที่ 9,10,11 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้นำชาวบ้าน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าในพื้นที่ ร่วมพบปะ พูดคุย และรับฟังความคิดเห็น ในการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก
หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่กลุ่มเพาะเห็ดหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง และสำรวจคูกันช้างในพื้นที่หมู่ 11 บ้านคลองชล อำเภอวังสมบูรณ์
 ในการนี้ต้องขอขอบคุณ นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอวังสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ที่ได้ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ทุกกิจกรรม
📸 พช.สระแก้ว รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)